Koszyk

Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne, definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. prawa i obowiązki stron umów sprzedaży, zawieranych  za pośrednictwem sklepu internetowego gym-shop.pl,którego właścicielem jest Kamil Kosik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIT& HEALTH Kamil Kosik, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,  Kamieńskiego 267/3 51-180 Wrocław, REGON: 380373086; NIP: 8952189865, adres poczty elektronicznej: kontakt e-mail: kontakt@gym-shop.pl;
 3. zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 5. Cena – zaoferowana przez Klienta i przyjęta (zaakceptowana) przez Sprzedawcę kwota w złotych polskich lub w innej walucie, którą Klient jest zobowiązany uiścić za zamówione Towary. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Jeżeli jest to wymagane przez charakter świadczenia Sprzedawcy lub wynika z wyraźnego wyboru Klienta.  Łączna Cena za zamówione Towary może być powiększona o dodatkowe koszty (zwłaszcza koszty dostawy Towarów) – o kosztach takich Klient zostanie powiadomiony przez zawarciem umowy;
 6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałki do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta;
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 9. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem strony Sklepu ofertę nabycia Towarów. Złożenie przez Klienta oferty nabycia Towaru/Towarów nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz muszą to być dane Klienta (podawanie cudzych lub wymyślonych danych jest niedopuszczalne) – Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy występują wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności podanych przez Klienta danych;
 10. Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zwarciu umowy świadczenia usług prowadzenie Konta Klienta;
 11. Towary – rzeczy ruchome, których opis i fotografie dostępne są na stronach Sklepu.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
 13. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu;
 14. Sklep – sklep Internetowy,  prowadzony w formie strony internetowej, dostępnej pod adresem  gym-shop.pli na jej podstronach;
 15. Sprzedawca – Kamil Kosik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FIT& HEALTH Kamil Kosik, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,  ul. Kamieńskiego 267/3. 51-180 Wrocław, REGON: 380373086; NIP: 8952189865,
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
 18. Regulamin stanowi jednocześnie (nie ograniczając się do poniższych):

§ 2 Towary i składanie zamówienia

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 3. Niektóre z oferowanych przez Sklep Towarów mogą być czasowo niedostępne w magazynie Sprzedawcy. W przypadku złożenia przez Klienta oferty ich nabycia, Sprzedawca poinformuje o ich tymczasowej niedostępności oraz przedstawi orientacyjny termin dostarczenia ich do Klienta.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient indywidualnie ustala login i hasło.
 3. W trakcie wypełnienia formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola formularza.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji Konta Klienta przez Sprzedawcę. Klient uzyskuj możliwość dostępu do Konta Klienta, dokonywania zamówień Towarów oraz dokonywania zmian podanych danych podczas rejestracji.

§ 4 Zamówienie

 1. Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówień można dokonywać poprzez:
 3. formularz zamówienia dostępny na Koncie Klienta – możliwość składania zamówień przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “Kupuję” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Zamówienie zostaje złożone z chwilą, kiedy Klient prawidłowo wypełni i prześle cały formularz zamówienia.
 5. Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów znajdujących się na stronach Sklepu – po cenach i na warunkach podanych w zamówieniu.
 6. Przed zaakceptowaniem oferty Klienta Sprzedawca może skontaktować się z Klientem poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie – na adres e-mail lub numer telefonu, podany przez Klienta. W przypadkach, gdy nie można skontaktować się z Klientem z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. błędnie podany numer telefonu bądź adres e-mail Klienta), złożona przez Klienta oferta nabycia Towarów zostanie odrzucona przez Sprzedawcę (anulowanie zamówienia).
 7. Złożona przez Klienta oferta nabycia Towarów Sprzedawcy może też zostać odrzucona (anulowanie zamówienia) w razie stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje w chwili przyjęcia (zaakceptowania) oferty Klienta przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany.

§ 5 Dostawa

 1. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.  Koszty dostawy Towarów są wskazane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszt dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, z tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umowa sprzedaży.
 2. W normalnym toku postępowania łączny termin dostawy zamówionych Towarów do Klienta zamyka się w przedziale czasowym do 14 dni roboczych – z tym, że zamówienia realizowane są w najkrótszym możliwym terminie. Termin ten może się zmienić (wydłużyć), zwłaszcza na skutek:
 3. opóźnianiu się przez Klienta z zapłatą za zamówione Towary;
 4. tymczasowy brak w magazynie Sprzedawcy zamówionego Towaru;
 5. konieczność sprowadzenia Towaru na specjalne życzenia Klienta;
 6. działań podmiotów trzecich, za których działanie i zaniechanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza bezpośredniego dostawcy Towarów do Klienta).

W przypadku wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym terminie dostawy Towarów.

 • Dostawy realizowane są na terenie całej Polski za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. oraz INPOST Sp. z o.o. zgodnie z ich cennikami i regulaminami dostaw. 
 • W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych zamówionych Towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany przez Klienta przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 • Klient odbierając zamówione Towary jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z umową. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, Klient zobowiązany jest spisać w obecności pracownika dostarczającego przesyłkę stosownego protokołu, który dostawca powinien mieć przy sobie. Jeżeli pomimo uszkodzenia przesyłki w transporcie (w tym także zdekompletowania jej zawartości) Klient nie spisał stosownego protokołu i Sprzedawca poniósł szkodę z tego tytułu, Sprzedawca uprawniony będzie do żądania jej naprawienia.
 • Jeżeli z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przesyłki przechodzą na Klienta z chwilą przekazania przesyłki dostawcy.

§ 6 Formy płatności

 1. Ceny podane na stronie Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zwarciem Umowy Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy, wyborze sposobu płatności i składaniu zamówienia.
 2. Sprzedawca może ustalić z Klientem indywidualne formy płatności, rabatu oraz wysyłki, w przypadku większej ilości zamówień.
 • Cena za zamówione Towary oraz ich dostawę może być uiszczona:
 • Gotówką za pobraniem – przy odbiorze zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie w siedzibie sklepu. W wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia)
 • Przelewem bankowy na rachunek Sprzedawcy – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 • Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system  Przelewy 24, obsługiwany przez Przelewy24 – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
 • Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 • W przypadkach niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na stronie Sklepu, Sprzedawca zastrzega siebie prawo ograniczenia sposobu płatności poprzez udostępnienie określonych rodzajów płatności i dostawy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, wysyłka Towarów do Klienta lub wydanie mu ich w jakikolwiek inny sposób nie nastąpi przed zaksięgowaniem przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. W razie braku zapłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie może zostać anulowane (odrzucenie oferty Klienta przez Sprzedającego).
 • Sprzedawca nie dopuszcza zapłaty za jedno zamówienie w częściach ani różnymi sposobami płatności.
 • Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, jakikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w ciągu 14 dni w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.
 • Jeżeli zwrotu nie można dokonać z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza niemożność skontaktowania się z Klientem) Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.
 • Niezależnie od wybranego sposobu płatności i dostawy, Sprzedawca pozostaje właścicielem Towarów, aż do momentu uiszczenia przez Klienta całkowitej Ceny za dostarczone Towary (wraz z kosztami przesyłki i innymi kosztami).

§ 7 Umowy zawierane na odległość

 1. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu mają zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki (okoliczności):
 2. Klientem jest konsument oraz
 3. umowa zostaje zawarta na odległość (to jest bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość).
 4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy Towarów do konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy stanowiący załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta albo zamieszczony poniżej niniejszego paragrafu formularz zwrotu. Klient może skorzystać z wzoru formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a to, co strony (Sprzedawca i Klient będący konsumentem) świadczyły, ulega zwrotowi – z tym że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca koszty dostawy Towarów tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia Towarów.
 6. Zwrot Towarów na rzecz Sprzedawcy powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli zwrot następuje poprzez wysłanie Towaru do Sprzedawcy, na przesyłce należy wyraźnie zaznaczyć „ZWROT”. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie Towarów. Wraz z Towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup Towaru (rachunek, paragon, fakturę VAT etc.).
 7. Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których:
 8. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 14. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 15. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał wcelu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 16. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 17. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 18. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 19. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 20. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Formularz – oświadczenie odstąpienia od umowy (zwrotu) : [pobierz]

§ 8 Jakość Towarów

 1. Wszystkie dostarczane Towary objęte są rękojmią za wady fizyczne i prawne.
 2. Zakupione w Sklepie i dostarczone Klientowi Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora – w takim przypadku Sprzedawca załącza do nich kartę gwarancyjną. Serwis gwarancyjny jest świadczony wg. zasad określonych w karcie gwarancyjnej przez producenta bądź dystrybutora i wyłącznie przez te podmioty. Z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora Towarów Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji producenta lub dystrybutora można realizować niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres doręczeń Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, na wskazany adres poczty elektronicznej.
 4. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru.
 5. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest odesłać Towar do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu, szczegółowym opisem wady oraz z podaniem adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego do Klienta. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów dokonywanych przesyłką za pobraniem.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane według kolejności wpływu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta.
 7. W przypadku umów zawieranych z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221KC, na podstawie art. 558 § 1 k.c., odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne rzeczy.

Formularz reklamacji: [pobierz]

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną:
 2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę obejmuje:
 3. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej – tworzenie strony i podstron Sklepu oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Sklepu w dowolnym momencie;
 4. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej – umożliwienie Klientom stworzenia Konta Klienta, które umożliwiać i usprawniać będzie zakupy w Sklepie poprzez zapamiętanie danych Klienta (w tym danych do wysyłki, danych kontaktowych etc.), podglądu aktualnego stanu zamówienia, udostępnienie Klientowi historii jego wcześniejszych zakupów etc. W ramach stworzonego Konta Klient ma ponadto możliwość zmiany danych, zapisanych w systemie. [Tworzenie Konta Klienta jest warunkiem koniecznym do składania ofert nabycia towarów dostępnych w Sklepie] Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń;]
 5. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. c) powyżej – udostępnienie Klientom strony zawierającej aktywny formularz, umożliwiający Klientom złożenie zamówienia na wybrane wcześniej Towary;
 6. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. d) powyżej – przesyłanie Klientom oraz innym osobom, które wyraziły na to zgodę, informacji handlowej o Towarach (w tym o nowych Towarach), które można zamówić u Sprzedawcy. Rezygnacja z otrzymywania newslettera (subskrypcji) jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.
 7. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną są świadczone na rzecz Klientów bezpłatnie.
 8. Adres e-mail, podany przez Sprzedawcę jako adres do składania zamówień jest jednocześnie adresem do kontaktu ze Sprzedawcą.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa typu np. Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższe lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyżej, Google Chrome wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 10. Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.
 11. Klient korzystając z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do:
 12. korzystania z nich w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 200r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.);
 13. korzystania z nich w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników sieci oraz dla Sprzedawcy;
 14. korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 15. Klient korzystając z Usług Świadczonych Drogą Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

§ 10 Pliki cookies

 1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu [(w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta)] Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.
 2. Oprócz plików cookies pochodzących ze Sklepu, w związku ze świadczeniem Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może dojść do przetwarzania (zapisu i odczytu) plików cookies przez innych niż Sprzedawca usługodawców. Takie pliki cookies nie są wykorzystywane przez Sprzedawcę, a ich przetwarzanie powinno być uregulowane przez właściwych usługodawców i następować zgodnie z tymi regulacjami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie takich plików cookies.
 3. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu. Wyłączenie tej informacji traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie plików cookies.
 4. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.
 5. [Uznaje się, że utworzenie Konta Klienta stanowi wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie plików cookies.] Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Klienta przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze strony Sklepu.
 6. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Klienta zależy od stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Klient powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.
 7. Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Klientów.
 8. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Klienta nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest admiratorem danych osobowych pozyskanych w ramach zawartej umowy.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Sprzedawca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, celem zabezpieczenia przetwarzanych danych.
 3. Dane osobowe pozyskane w ramach zawartej umowy będą przetwarzane wyłącznie w celu jej realizacji, chyba że co innego wynika z treści Umowy.
 4. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę można znaleźć w zakładce polityka przetwarzania danych osobowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu, to jest od dnia […].
 2. Regulamin może ulec zmianie. [W takim przypadku Klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy zakładaniu Konta Klienta.] Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W razie sporów ze Sprzedawcą Klient (w tym zwłaszcza konsument) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; w przypadku Klientów będących konsumentami obejmuje to zwłaszcza prawo zgłoszenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Sprzedawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Klienta.
Darmowa dostawa

Już od 299 zł!

Szybka wysyłka

Paczkomaty lub kurier

Sprawdzona jakość

Tylko markowe produkty

100% Bezpieczeństwa

Blik / MasterCard / Visa / Przelewy24